حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
فرمانده پايگاه بسيج

- فرمانده پايگاه مقاومت بسیج

- دکتر محمدرضا گروسی

- داخلی  103-  104

- پست الکترونیک: