حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
شهريه دانشجويان ميهمان

شهريه دانشجويان ميهمان

- دانشجوي انتقال ميبايست معادل يك شهريه ثابت بعنوان حق انتقال به مركز مبدا پرداخت نمايد.

- در صورت صدور مجوز آموزشی برای انتقال دانشجویان نخبه که از تحصیل رایگان استفاده می‌کنند ، پرداخت مبلغ یک شهریه ثابت به مرکز مبدأ بابت حق انتقال بر عهده دانشجو می باشد.

- با توجه به اینکه مرکز مبدا پذیرش دانشجو ، مرکزی است که بر اساس اعلام سازمان سنجش دانشجو در آن پذیرفته شده است ، لذا در صورت انتقال در هر ترم /پودمان اعم از ترم / پودمان اول یا ترمها و پودمانهای بعدی ، به استناد ماده 11 آئین نامه اجرایی شهریه دوره های علمی کاربردی دانشجو موظف به پرداخت یک شهریه ثابت به مرکز مبدا بابت حق انتقال می باشد.

- در مواردیکه دانشجو به اجبار (بعلت عدم برگزاری ترم / پودمان توسط مرکز و يا انحلال مركز) به مرکز دیگری منتقل گردد، کل شهریه ثابت و متغیر به مرکز مقصد تعلق می گیرد و پرداخت حق انتقال (شهریه ثابت) به مبدا معاف می گردد.