حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
شهريه دانشجويان انصرافي

شهریه پرداختی دانشجویان ترمی منصرف از تحصیل

-چنانچه انصراف از تحصیل آنها بعد از مهلت حذف و اضافه واحد باشد، بازگردانده نمی شود.

-در صورتیکه زمان انصراف از تحصیل قبل از مهلت حذف و اضافه باشد، فقط شهریه متغیر آن ترم قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت غیر قابل برگشت می باشد.

-شهریه پرداختی دانشجویان پودمانی منصرف از تحصیل چنانچه انصراف از تحصیل آنها بعد از دو هفته پس از تشکیل کلاسها باشد، بازگردانده نمی شود، و در صورتیکه زمان انصراف از تحصیل قبل از مهلت مذکور باشد، فقط شهریه متغیر آن پودمان قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت غیر قابل برگشت می باشد.

تبصره: دریافت وجه بابت ترمها و پودمانهای باقیمانده از دانشجویان منصرف از تحصیل توسط مراکزمجاز نیست.