حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
برنامه كلاس ها و امتحانات

برنامه امتحانات خرداد ماه 94

استاد تاریخ روز نام درس ساعت مقطع رشته گروه
جعفری 94/03/16 شنبه اصول انعقاد قرارداد و پیمانکاری 8:30 - 10 کاردانی امور اداری بهمن92 برادران
نبی 94/03/18 دوشنبه اصول بازرگانی 10 - 11:30 کاردانی امور اداری بهمن92 برادران
حاتمی 94/03/19 سه شنبه زبان تخصصی 15:30 - 17 کاردانی امور اداری بهمن92 برادران
امیری 94/03/21 پنجشنبه بسته های انبارداری 11/30 - 13 کاردانی امور اداری بهمن92 برادران
ذنوبی 94/03/23 شنبه کاربرد کامپیوتر و نرم افزارهای تخصصی 14 - 15:30 کاردانی امور اداری بهمن92 برادران
میرمرادی 94/03/25 دوشنبه مدیریت منابع انسانی 8:30 - 10 کاردانی امور اداری بهمن92 برادران
بهمنی 94/03/28 پنجشنبه مستندسازی 10 - 11:30 کاردانی امور اداری بهمن92 برادران
فخرادخانی 94/03/16 شنبه اصول انعقاد قرارداد و پیمانکاری 8:30 - 10 کاردانی امور اداری بهمن92 خواهران
عباسی 94/03/18 دوشنبه اصول بازرگانی 10 - 11:30 کاردانی امور اداری بهمن92 خواهران
سوری 94/03/21 پنجشنبه کارسنجی و تجزیه تحلیل داده ها 11/30 - 13 کاردانی امور اداری بهمن92 خواهران
هرمزی 94/03/23 شنبه کاربرد کامپیوتر و نرم افزارهای تخصصی 14 - 15:30 کاردانی امور اداری بهمن92 خواهران
ناظری 94/03/25 دوشنبه مدیریت منابع انسانی 8:30 - 10 کاردانی امور اداری بهمن92 خواهران
امیری 94/03/28 پنجشنبه مستندسازی 10 - 11:30 کاردانی امور اداری بهمن92 خواهران
بختیاری 94/03/16 شنبه اصول حسابداری 11/30 - 13 کاردانی امور اداری بهمن93 برادران
حاجی مشهدی 94/03/17 یکشنبه فارسی 14 - 15/30 کاردانی امور اداری بهمن93 برادران
علیپور 94/03/18 دوشنبه دانش خانواده و جمعیت 10 - 11/30 کاردانی امور اداری بهمن93 برادران
مولایی 94/03/19 سه شنبه اخلاق اسلامی 14 - 15/30 کاردانی امور اداری بهمن93 برادران
سینایی 94/03/21 پنجشنبه آمار کاربردی 8/30 - 10 کاردانی امور اداری بهمن93 برادران
گلفام 94/03/23 شنبه ریاضیات پایه 8/30 - 10 کاردانی امور اداری بهمن93 برادران
بهشتی نیا 94/03/25 دوشنبه زبان خارجی 10 - 11/30 کاردانی امور اداری بهمن93 برادران
فقیه 94/03/28 پنجشنبه مبانی سازمان و مدیریت 14 - 15/30 کاردانی امور اداری بهمن93 برادران
عبدی 94/03/16 شنبه اصول حسابداری 11/30 - 13 کاردانی امور اداری بهمن93 خواهران
شیرکوند 94/03/17 یکشنبه فارسی 14 - 15/30 کاردانی امور اداری بهمن93 خواهران
آقامیری 94/03/18 دوشنبه دانش خانواده و جمعیت 10 - 11/30 کاردانی امور اداری بهمن93 خواهران
امیری 94/03/19 سه شنبه اخلاق اسلامی 10 - 11/30 کاردانی امور اداری بهمن93 خواهران
سعادتی 94/03/21 پنجشنبه آمار کاربردی 8/30 - 10 کاردانی امور اداری بهمن93 خواهران
گوهری 94/03/23 شنبه ریاضیات پایه 8/30 - 10 کاردانی امور اداری بهمن93 خواهران
امامی نوده 94/03/25 دوشنبه زبان خارجی 10 - 11/30 کاردانی امور اداری بهمن93 خواهران
شریفیان 94/03/28 پنجشنبه مبانی سازمان و مدیریت 14 - 15/30 کاردانی امور اداری بهمن93 خواهران
گروسی 94/03/16 شنبه اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه 8:30 - 10 کاردانی امور اداری مهر92 برادران
فخرادخانی 94/03/19 سه شنبه اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتی 8:30 - 10 کاردانی امور اداری مهر92 برادران
فخرادخانی 94/03/22 جمعه قوانین و مقررات و سازمان های تابعه 14 - 15:30 کاردانی امور اداری مهر92 برادران
گروسی 94/03/25 دوشنبه کارسنجی و تجزیه و تحلیل روش ها 10 - 11:30 کاردانی امور اداری مهر92 برادران
سوری 94/03/16 شنبه اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه 8:30 - 10 کاردانی امور اداری مهر92 خواهران
سوری 94/03/19 سه شنبه اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتی 8:30 - 10 کاردانی امور اداری مهر92 خواهران
اسدالله زاده 94/03/22 جمعه قوانین و مقررات و سازمان های تابعه 14 - 15:30 کاردانی امور اداری مهر92 خواهران
اسدالله زاده 94/03/25 دوشنبه کارسنجی و تجزیه و تحلیل روش ها 10 - 11:30 کاردانی امور اداری مهر92 خواهران
کمری 94/03/16 شنبه سرپرستی و مدیریت کارآمد 8:30 - 10 کاردانی امور اداری مهر93 برادران
صدوقی 94/03/17 یکشنبه اخلاق حرفه ای 14 - 15:30 کاردانی امور اداری مهر93 برادران
رمضانی 94/03/18 دوشنبه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 14 - 15:30 کاردانی امور اداری مهر93 برادران
صدوقی 94/03/19 سه شنبه اخلاق اسلامی 10 - 11/30 کاردانی امور اداری مهر93 برادران
درخشان 94/03/21 پنجشنبه اصول حسابداری دولتی 8:30 - 10 کاردانی امور اداری مهر93 برادران
خداوردی 94/03/23 شنبه اصول بازرگانی 10 - 11/30 کاردانی امور اداری مهر93 برادران
ربانی 94/03/25 دوشنبه مبانی بازاریابی و خرید 15/30 - 17 کاردانی امور اداری مهر93 برادران
ناظری 94/03/28 پنجشنبه مدیریت رفتار سازمانی 8:30 - 10 کاردانی امور اداری مهر93 برادران
مازنی 94/03/16 شنبه سرپرستی و مدیریت کارآمد 8:30 - 10 کاردانی امور اداری مهر93 خواهران
رمضانی 94/03/18 دوشنبه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 14 - 15:30 کاردانی امور اداری مهر93 خواهران
امیری 94/03/19 سه شنبه اخلاق اسلامی 10 - 11/30 کاردانی امور اداری مهر93 خواهران
بابایی بیدمشکی 94/03/21 پنجشنبه اصول حسابداری دولتی 8:30 - 10 کاردانی امور اداری مهر93 خواهران
خداوردی 94/03/23 شنبه اصول بازرگانی 10 - 11/30 کاردانی امور اداری مهر93 خواهران
شکری 94/03/25 دوشنبه مبانی بازاریابی و خرید 15/30 - 17 کاردانی امور اداری مهر93 خواهران
آذریون 94/03/28 پنجشنبه مدیریت رفتار سازمانی 8:30 - 10 کاردانی امور اداری مهر93 خواهران
امیری 94/03/17 یکشنبه اخلاق حرفه ای 14 - 15:30 کاردانی امور اداری مهر93 خواهران
بهمنی 94/03/16 شنبه رسانه های تصویری و فرهنگ 10 - 11/30 کاردانی امور فرهنگی مهر92 برادران
بهمنی 94/03/21 پنجشنبه گردشگری فرهنگی 14 - 15/30 کاردانی امور فرهنگی مهر92 برادران
رضاییان 94/03/23 شنبه میراث فرهنگی ایرانیان 15/30 - 17 کاردانی امور فرهنگی مهر92 برادران
روزبهانی 94/03/25 دوشنبه میراث معنوی فرهنگی 8/30 - 10 کاردانی امور فرهنگی مهر92 برادران
روزبهانی 94/03/28 پنجشنبه نظرسنجی 15/30 - 17 کاردانی امور فرهنگی مهر92 برادران
نخجیروانی 94/03/16 شنبه رسانه های تصویری و فرهنگ 10 - 11/30 کاردانی امور فرهنگی مهر92 خواهران
رعیتی 94/03/18 دوشنبه فرهنگ عمومی 8/30 - 10 کاردانی امور فرهنگی مهر92 خواهران
رعیتی 94/03/19 سه شنبه اصول سرپرستی 8/30 - 10 کاردانی امور فرهنگی مهر92 خواهران
قهاوندی 94/03/21 پنجشنبه گردشگری فرهنگی 14 - 15/30 کاردانی امور فرهنگی مهر92 خواهران
یاوری 94/03/23 شنبه میراث فرهنگی ایرانیان 15/30 - 17 کاردانی امور فرهنگی مهر92 خواهران
محمدی 94/03/25 دوشنبه میراث معنوی فرهنگی 8/30 - 10 کاردانی امور فرهنگی مهر92 خواهران
حسین زاده 94/03/28 پنجشنبه نظرسنجی 15/30 - 17 کاردانی امور فرهنگی مهر92 خواهران
نوفل 94/03/16 شنبه فناوری و فرهنگ 14 - 15/30 کارشناسی امور فرهنگی بهمن92 گروه اول
مقدم 94/03/17 یکشنبه خانواده و فرهنگ 10 - 11/30 کارشناسی امور فرهنگی بهمن92 گروه اول
شهریاری 94/03/19 سه شنبه انقلاب اسلامی 10 - 11/30 کارشناسی امور فرهنگی بهمن92 گروه اول
بخشی 94/03/21 پنجشنبه گزارش نویسی 10 - 11/30 کارشناسی امور فرهنگی بهمن92 گروه اول
تبریزی 94/03/22 جمعه برنامه ریزی آموزشی 15/30 - 17 کارشناسی امور فرهنگی بهمن92 گروه اول
بخشی 94/03/24 یکشنبه اقتصاد و فرهنگ 14 - 15/30 کارشناسی امور فرهنگی بهمن92 گروه اول
روزبهانی 94/03/26 سه شنبه قوانین مقررات در حوزه فرهنگ 15/30 - 17 کارشناسی امور فرهنگی بهمن92 گروه اول
مطلبی 94/03/28 پنجشنبه حقوق شهروندی 15/30 - 17 کارشناسی امور فرهنگی بهمن92 گروه اول
سبزعلیان 94/03/16 شنبه فناوری و فرهنگ 14 - 15/30 کارشناسی امور فرهنگی بهمن92 گروه دوم
بروغنی 94/03/17 یکشنبه خانواده و فرهنگ 10 - 11/30 کارشناسی امور فرهنگی بهمن92 گروه دوم
امیری 94/03/19 سه شنبه انقلاب اسلامی 8/30 - 10 کارشناسی امور فرهنگی بهمن92 گروه دوم
عسکری تورزنی 94/03/21 پنجشنبه گزارش نویسی 10 - 11/30 کارشناسی امور فرهنگی بهمن92 گروه دوم
خسروی 94/03/22 جمعه برنامه ریزی آموزشی 15/30 - 17 کارشناسی امور فرهنگی بهمن92 گروه دوم
قلی زاده 94/03/24 یکشنبه اقتصاد و فرهنگ 14 - 15/30 کارشناسی امور فرهنگی بهمن92 گروه دوم
سبحانی 94/03/26 سه شنبه قوانین مقررات در حوزه فرهنگ 15/30 - 17 کارشناسی امور فرهنگی بهمن92 گروه دوم
جوان پور 94/03/28 پنجشنبه حقوق شهروندی 15/30 - 17 کارشناسی امور فرهنگی بهمن92 گروه دوم
دانیالی 94/03/16 شنبه اقدام پژوهی 15/30 - 17 کارشناسی امور فرهنگی بهمن93 غیرمرتبط
توحیدی 94/03/17 یکشنبه رسانه شناسی 14 - 15/30 کارشناسی امور فرهنگی بهمن93 غیرمرتبط
شهریاری 94/03/18 دوشنبه جامعه شناسی فرهنگی ایرانیان 14 - 15/30 کارشناسی امور فرهنگی بهمن93 غیرمرتبط
دانیالی 94/03/19 سه شنبه جامعه شناسی هنری 14 - 15/30 کارشناسی امور فرهنگی بهمن93 غیرمرتبط
مهدوی 94/03/21 پنجشنبه نظریه های فرهنگی 10 - 11/30 کارشناسی امور فرهنگی بهمن93 غیرمرتبط
مازنی 94/03/22 جمعه سازمان ها و مراکز فرهنگی 11/30 - 13 کارشناسی امور فرهنگی بهمن93 غیرمرتبط
بختیاری 94/03/23 شنبه رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان 15/30 - 17 کارشناسی امور فرهنگی بهمن93 غیرمرتبط
قلی زاده 94/03/25 دوشنبه سواد هنری 14 - 15/30 کارشناسی امور فرهنگی بهمن93 غیرمرتبط
یزدی 94/03/26 سه شنبه سرپرستی مراکز فرهنگی 14 - 15/30 کارشناسی امور فرهنگی بهمن93 غیرمرتبط
دلشاد 94/03/28 پنجشنبه صنایع فرهنگی 10 - 11/30 کارشناسی امور فرهنگی بهمن93 غیرمرتبط
نخجیروانی 94/03/16 شنبه اقدام پژوهی 15/30 - 17 کارشناسی امور فرهنگی بهمن93 مرتبط
حسینی 94/03/17 یکشنبه تفسیر موضوعی قرآن 14 - 15/30 کارشناسی امور فرهنگی بهمن93 مرتبط
حیدری 94/03/19 سه شنبه جامعه شناسی هنری 14 - 15/30 کارشناسی امور فرهنگی بهمن93 مرتبط
مهدوی 94/03/21 پنجشنبه نظریه های فرهنگی 10 - 11/30 کارشناسی امور فرهنگی بهمن93 مرتبط
بختیاری 94/03/23 شنبه رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان 15/30 - 17 کارشناسی امور فرهنگی بهمن93 مرتبط
محمدی 94/03/25 دوشنبه سواد هنری 14 - 15/30 کارشناسی امور فرهنگی بهمن93 مرتبط
دلشاد 94/03/28 پنجشنبه صنایع فرهنگی 10 - 11/30 کارشناسی امور فرهنگی بهمن93 مرتبط
جهانگیری 94/03/16 شنبه شبکه های اجتماعی 14 - 15/30 کارشناسی امور فرهنگی مهر93
امیری 94/03/17 یکشنبه تفسیر موضوعی قرآن 10 - 11/30 کارشناسی امور فرهنگی مهر93
خزعلی 94/03/18 دوشنبه زبان تخصصی 8/30 - 10 کارشناسی امور فرهنگی مهر93
قلی زاده 94/03/19 سه شنبه سواد رسانه ای 15/30 - 17 کارشناسی امور فرهنگی مهر93
میر ساداتی 94/03/21 پنجشنبه اصول و فنون مذاکره 15/30 - 17 کارشناسی امور فرهنگی مهر93
سبزعلیان 94/03/23 شنبه مدیریت بازاریابی فرهنگی 14 - 15/30 کارشناسی امور فرهنگی مهر93
امیری 94/03/24 یکشنبه تاریخ تحلیلی صدر اسلام 14 - 15/30 کارشناسی امور فرهنگی مهر93
احمدی 94/03/26 سه شنبه مدیریت کسب و کار و بهره وری 14 - 15/30 کارشناسی امور فرهنگی مهر93
تبریزی 94/03/28 پنجشنبه مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 14 - 15/30 کارشناسی امور فرهنگی مهر93
میرمرادی 94/03/16 شنبه اصول سرپرستی 10 - 11/30 کاردانی تکنولوژِی بهمن92 برادران
نریمانی 94/03/18 دوشنبه آشنایی با مراکز یادگیری و فراگیری 10 - 11/30 کاردانی تکنولوژِی بهمن92 برادران
نظافتی 94/03/21 پنجشنبه برنامه ریزی درسی ابتدائی 14 - 15/30 کاردانی تکنولوژِی بهمن92 برادران
نورمحمدی 94/03/23 شنبه روان شناسی تربیتی 15/30 - 17 کاردانی تکنولوژِی بهمن92 برادران
محمدی 94/03/25 دوشنبه سنجش و ارزشیابی در آموزش و یادگیری 14 - 15/30 کاردانی تکنولوژِی بهمن92 برادران
چشم آذر 94/03/28 پنجشنبه طراحی پیام و تولید مواد آموزشی2 8/30 - 10 کاردانی تکنولوژِی بهمن92 برادران
عباسی 94/03/16 شنبه اصول سرپرستی 10 - 11/30 کاردانی تکنولوژِی بهمن92 خواهران
خسروی 94/03/18 دوشنبه آشنایی با مراکز یادگیری و فراگیری 10 - 11/30 کاردانی تکنولوژِی بهمن92 خواهران
نجاتی پور 94/03/21 پنجشنبه برنامه ریزی درسی ابتدائی 14 - 15/30 کاردانی تکنولوژِی بهمن92 خواهران
بهشتی 94/03/23 شنبه روان شناسی تربیتی 15/30 - 17 کاردانی تکنولوژِی بهمن92 خواهران
خسروی 94/03/25 دوشنبه سنجش و ارزشیابی در آموزش و یادگیری 14 - 15/30 کاردانی تکنولوژِی بهمن92 خواهران
نجاتی پور 94/03/28 پنجشنبه طراحی پیام و تولید مواد آموزشی2 8/30 - 10 کاردانی تکنولوژِی بهمن92 خواهران
کاظم پور 94/03/16 شنبه حسابداری بهای تمام شده 11/30 - 13 کاردانی حسابداری بهمن92
رحمانی 94/03/18 دوشنبه حسابداری شرکت های  سهامی 11/30 - 13 کاردانی حسابداری بهمن92
ربانی 94/03/19 سه شنبه مهارت ها و قوانین کسب و کار 17 - 18/30 کاردانی حسابداری بهمن92
میرآب 94/03/21 پنجشنبه خدمات الکترونیک 17 - 18/30 کاردانی حسابداری بهمن92
سینایی 94/03/23 شنبه روش های آماری 17 - 18/30 کاردانی حسابداری بهمن92
بختیاری 94/03/25 دوشنبه سیستم سفارشات خرید و انبارداری 11/30 - 13 کاردانی حسابداری بهمن92
پاکدل 94/03/28 پنجشنبه مدیریت مالی 11/30 - 13 کاردانی حسابداری بهمن92
علیمردانی 94/03/16 شنبه اقتصاد خرد 17 - 18/30 کاردانی حسابداری بهمن93 برادران
منصوری 94/03/18 دوشنبه اندیشه اسلامی1 11/30 - 13 کاردانی حسابداری بهمن93 برادران
حاتمی 94/03/19 سه شنبه زبان خارجی 10 - 11/30 کاردانی حسابداری بهمن93 برادران
رحمانی 94/03/21 پنجشنبه حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 17 - 18/30 کاردانی حسابداری بهمن93 برادران
حاجی مشهدی 94/03/23 شنبه زبان فارسی 8/30 - 10 کاردانی حسابداری بهمن93 برادران
جلیلوند 94/03/25 دوشنبه حقوق بازرگانی 11/30 - 13 کاردانی حسابداری بهمن93 برادران
شریفیان 94/03/28 پنجشنبه مبانی سازمان و مدیریت 11/30 - 13 کاردانی حسابداری بهمن93 برادران
علیمردانی 94/03/16 شنبه اقتصاد خرد 17 - 18/30 کاردانی حسابداری بهمن93 خواهران
نوروزی 94/03/18 دوشنبه اندیشه اسلامی1 11/30 - 13 کاردانی حسابداری بهمن93 خواهران
حاتمی 94/03/19 سه شنبه زبان خارجی 10 - 11/30 کاردانی حسابداری بهمن93 خواهران
درخشان 94/03/21 پنجشنبه حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 17 - 18/30 کاردانی حسابداری بهمن93 خواهران
شیرکوند 94/03/23 شنبه زبان فارسی 8/30 - 10 کاردانی حسابداری بهمن93 خواهران
حیدری آقاگلی 94/03/25 دوشنبه حقوق بازرگانی 11/30 - 13 کاردانی حسابداری بهمن93 خواهران
شریفیان 94/03/28 پنجشنبه مبانی سازمان و مدیریت 11/30 - 13 کاردانی حسابداری بهمن93 خواهران
احمدوند 94/03/16 شنبه اقتصاد کلان 11/30 - 13 کاردانی حسابداری مهر93 برادران
همتی 94/03/17 یکشنبه اخلاق اسلامی 10 - 11/30 کاردانی حسابداری مهر93 برادران
بزرگی 94/03/18 دوشنبه دانش خانواده و جمعیت 8/30 - 10 کاردانی حسابداری مهر93 برادران
طائبی 94/03/19 سه شنبه کارآفرینی 15/30 - 17 کاردانی حسابداری مهر93 برادران
رحمانی 94/03/21 پنجشنبه حسابداری شرکتهای غیر سهامی 11/30 - 13 کاردانی حسابداری مهر93 برادران
قاسم زاده 94/03/22 جمعه زبان تخصصی مالی 15/30 - 17 کاردانی حسابداری مهر93 برادران
رمضانی 94/03/23 شنبه کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات 17 - 18/30 کاردانی حسابداری مهر93 برادران
عابدینی 94/03/25 دوشنبه مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی 11/30 - 13 کاردانی حسابداری مهر93 برادران
هاشمی دهکردی 94/03/28 پنجشنبه اصول حسابرسی 17 - 18/30 کاردانی حسابداری مهر93 برادران
احمدوند 94/03/16 شنبه اقتصاد کلان 11/30 - 13 کاردانی حسابداری مهر93 خواهران
حسینی 94/03/17 یکشنبه اخلاق اسلامی 10 - 11/30 کاردانی حسابداری مهر93 خواهران
آقامیری 94/03/18 دوشنبه دانش خانواده و جمعیت 10 - 11/30 کاردانی حسابداری مهر93 خواهران
سلمانی پور 94/03/19 سه شنبه کارآفرینی 15/30 - 17 کاردانی حسابداری مهر93 خواهران
کاظم پور 94/03/21 پنجشنبه حسابداری شرکتهای غیر سهامی 11/30 - 13 کاردانی حسابداری مهر93 خواهران
ذکاوتی 94/03/22 جمعه زبان تخصصی مالی 15/30 - 17 کاردانی حسابداری مهر93 خواهران
رمضانی 94/03/23 شنبه کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات 17 - 18/30 کاردانی حسابداری مهر93 خواهران
اتحاد 94/03/25 دوشنبه مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی 11/30 - 13 کاردانی حسابداری مهر93 خواهران
عابدینی 94/03/28 پنجشنبه اصول حسابرسی 17 - 18/30 کاردانی حسابداری مهر93 خواهران
یاوری 94/03/16 شنبه ارتباط با رسانه 10 - 11/30 کاردانی روابط عمومی مهر92 برادران
رضاییان 94/03/19 سه شنبه خبرنویسی 11/30 - 13 کاردانی روابط عمومی مهر92 برادران
بخشی 94/03/21 پنجشنبه مخاطب شناسی 8/30 - 10 کاردانی روابط عمومی مهر92 برادران
یاوری 94/03/23 شنبه مراسم و تشریفات 10 - 11/30 کاردانی روابط عمومی مهر92 برادران
بخشی 94/03/25 دوشنبه نظرسنجی 10 - 11/30 کاردانی روابط عمومی مهر92 برادران
دانیالی 94/03/16 شنبه ارتباط با رسانه 10 - 11/30 کاردانی روابط عمومی مهر92 خواهران
رعیتی 94/03/18 دوشنبه فرهنگ عمومی 8/30 - 10 کاردانی روابط عمومی مهر92 خواهران
رعیتی 94/03/19 سه شنبه اصول سرپرستی 8/30 - 10 کاردانی روابط عمومی مهر92 خواهران
عسکری تورزنی 94/03/21 پنجشنبه مخاطب شناسی 8/30 - 10 کاردانی روابط عمومی مهر92 خواهران
نخجیروانی 94/03/23 شنبه مراسم و تشریفات 10 - 11/30 کاردانی روابط عمومی مهر92 خواهران
نریمانی 94/03/25 دوشنبه نظرسنجی 10 - 11/30 کاردانی روابط عمومی مهر92 خواهران
دانیالی 94/03/28 پنجشنبه خبرنویسی 8/30 - 10 کاردانی روابط عمومی مهر92 خواهران
رضاییان 94/03/17 یکشنبه اقدام پژوهی 11/30 - 13 کارشناسی روابط عمومی بهمن92 گروه اول
حسینی 94/03/19 سه شنبه انقلاب اسلامی ایران 14 - 15/30 کارشناسی روابط عمومی بهمن92 گروه اول
خاوندی 94/03/21 پنجشنبه تفسیر آماری 15/30 - 17 کارشناسی روابط عمومی بهمن92 گروه اول
جهانگیری 94/03/23 شنبه دیپلماسی فرهنگی 11/30 - 13 کارشناسی روابط عمومی بهمن92 گروه اول
رضاییان 94/03/25 دوشنبه شیوه های اقناع و تبلیغ 15/30 - 17 کارشناسی روابط عمومی بهمن92 گروه اول
قدیمی 94/03/28 پنجشنبه مدیریت کسب و کار و بهره وری 10 - 11/30 کارشناسی روابط عمومی بهمن92 گروه اول
رضاییان 94/03/17 یکشنبه اقدام پژوهی 11/30 - 13 کارشناسی روابط عمومی بهمن92 گروه دوم
سیدی 94/03/19 سه شنبه انقلاب اسلامی ایران 14 - 15/30 کارشناسی روابط عمومی بهمن92 گروه دوم
خاوندی 94/03/21 پنجشنبه تفسیر آماری 15/30 - 17 کارشناسی روابط عمومی بهمن92 گروه دوم
جهانگیری 94/03/23 شنبه دیپلماسی فرهنگی 11/30 - 13 کارشناسی روابط عمومی بهمن92 گروه دوم
رضاییان 94/03/25 دوشنبه شیوه های اقناع و تبلیغ 15/30 - 17 کارشناسی روابط عمومی بهمن92 گروه دوم
قدیمی 94/03/28 پنجشنبه مدیریت کسب و کار و بهره وری 10 - 11/30 کارشناسی روابط عمومی بهمن92 گروه دوم
سلطانی 94/03/16 شنبه نهادها و موسسات و منابع اجتماعی 11/30 - 13 کاردانی مددکاری مهر92 مختلط
خزعلی 94/03/18 دوشنبه زبان تخصصی 8/30 - 10 کاردانی مددکاری مهر92 مختلط
طاهری 94/03/21 پنجشنبه مددکاری اجتماعی کار با خانواده2 10 - 11/30 کاردانی مددکاری مهر92 مختلط
طاهری 94/03/23 شنبه قوانین و مقررات و حقوق خانواده 8/30 - 10 کاردانی مددکاری مهر92 مختلط
مخلصی 94/03/16 شنبه آسیب شناسی روانی 15/30 - 17 کارشناسی مددکاری بهمن92 گروه اول
شهریاری 94/03/19 سه شنبه انقلاب اسلامی  10 - 11/30 کارشناسی مددکاری بهمن92 گروه اول
مقدم 94/03/21 پنجشنبه بکارگیری برنامه ها و منابع اجتماعی 10 - 11/30 کارشناسی مددکاری بهمن92 گروه اول
قادری 94/03/23 شنبه سیاستهای اجتماعی و رفاه اجتماعی 11/30 - 13 کارشناسی مددکاری بهمن92 گروه اول
مخلصی 94/03/25 دوشنبه مددکاری اجتماعی کار با خانواده 14 - 15/30 کارشناسی مددکاری بهمن92 گروه اول
توحیدی 94/03/28 پنجشنبه آسیب شناسی اجتماعی 15/30 - 17 کارشناسی مددکاری بهمن92 گروه اول
بیاتی 94/03/16 شنبه آسیب شناسی روانی 15/30 - 17 کارشناسی مددکاری بهمن92 گروه دوم
امیری 94/03/19 سه شنبه انقلاب اسلامی  8/30 - 10 کارشناسی مددکاری بهمن92 گروه دوم
حیدری 94/03/21 پنجشنبه بکارگیری برنامه ها و منابع اجتماعی 10 - 11/30 کارشناسی مددکاری بهمن92 گروه دوم
رفیعی 94/03/23 شنبه سیاستهای اجتماعی و رفاه اجتماعی 11/30 - 13 کارشناسی مددکاری بهمن92 گروه دوم
جعفری 94/03/25 دوشنبه مددکاری اجتماعی کار با خانواده 14 - 15/30 کارشناسی مددکاری بهمن92 گروه دوم
بیاتی 94/03/28 پنجشنبه آسیب شناسی اجتماعی 15/30 - 17 کارشناسی مددکاری بهمن92 گروه دوم
رجبی 94/03/21 پنجشنبه کاربرد کامپیوتر در تحقیقات اجتماعی 17 - 18/30 کارشناسی مددکاری بهمن93 غیرمرتبط
حیدری 94/03/17 یکشنبه جامعه شناسی خانواده 15/30 - 17 کارشناسی مددکاری بهمن93 غیرمرتبط
مخلصی 94/03/18 دوشنبه روانشناسی شخصیت 14 - 15/30 کارشناسی مددکاری بهمن93 غیرمرتبط
رفیعی 94/03/19 سه شنبه مسائل جمعیتی ایران 11/30 - 13 کارشناسی مددکاری بهمن93 غیرمرتبط
شیخ پور 94/03/16 شنبه مشاوره ژنتیک 15/30 - 17 کارشناسی مددکاری بهمن93 غیرمرتبط
خاوندی 94/03/23 شنبه آمار و روش تحقیق 14 - 15/30 کارشناسی مددکاری بهمن93 غیرمرتبط
تاوشی 94/03/25 دوشنبه فنون اصلاح رفتار 15/30 - 17 کارشناسی مددکاری بهمن93 غیرمرتبط
حیدری 94/03/26 سه شنبه مبانی جامعه شناسی 14 - 15/30 کارشناسی مددکاری بهمن93 غیرمرتبط
مخلصی 94/03/28 پنجشنبه روان شناسی عمومی 11/30 - 13 کارشناسی مددکاری بهمن93 غیرمرتبط
رمضانی 94/03/16 شنبه کاربرد کامپیوتر در تحقیقات اجتماعی 17 - 18/30 کارشناسی مددکاری بهمن93 مرتبط
دلشاد 94/03/17 یکشنبه تاریخ تحلیلی صدر اسلام 15/30 - 17 کارشناسی مددکاری بهمن93 مرتبط
عباسی کناری 94/03/19 سه شنبه مسائل جمعیتی ایران 11/30 - 13 کارشناسی مددکاری بهمن93 مرتبط
اکبری 94/03/21 پنجشنبه مشاوره ژنتیک 17 - 18/30 کارشناسی مددکاری بهمن93 مرتبط
خاوندی 94/03/23 شنبه آمار و روش تحقیق 14 - 15/30 کارشناسی مددکاری بهمن93 مرتبط
تاوشی 94/03/25 دوشنبه فنون اصلاح رفتار 15/30 - 17 کارشناسی مددکاری بهمن93 مرتبط
یاوری 94/03/16 شنبه سیاستهای اجتماعی و رفاهی 14 - 15/30 کارشناسی مددکاری مهر92 برادران
دلشاد 94/03/17 یکشنبه تاریخ تحلیلی صدر اسلام 15/30 - 17 کارشناسی مددکاری مهر92 برادران
امیری 94/03/18 دوشنبه انقلاب اسلامی 11/30 - 13 کارشناسی مددکاری مهر92 برادران
جعفری 94/03/21 پنجشنبه پژوهش عملی(خانواده) 14 - 15/30 کارشناسی مددکاری مهر92 برادران
سلطانی 94/03/22 جمعه بررسی مسائل خانواده های تک والدی 11/30 - 13 کارشناسی مددکاری مهر92 برادران
بهمنی 94/03/24 یکشنبه روشهای مددکاری خانواده گروهی 14 - 15/30 کارشناسی مددکاری مهر92 برادران
حامد 94/03/26 سه شنبه مددکاری اجتماعی کار با خانواده 15/30 - 17 کارشناسی مددکاری مهر92 برادران
بروغنی 94/03/28 پنجشنبه نظریه ها و مسائل اقتصادی خانواده 17 - 18/30 کارشناسی مددکاری مهر92 برادران
بابایی 94/03/16 شنبه سیاستهای اجتماعی و رفاهی 10 - 11/30 کارشناسی مددکاری مهر92 خواهران گروه اول
دلشاد 94/03/17 یکشنبه تاریخ تحلیلی صدر اسلام 15/30 - 17 کارشناسی مددکاری مهر92 خواهران گروه اول
منصوری 94/03/18 دوشنبه انقلاب اسلامی 8/30 - 10 کارشناسی مددکاری مهر92 خواهران گروه اول
نخجیروانی 94/03/21 پنجشنبه پژوهش عملی(خانواده) 14 - 15/30 کارشناسی مددکاری مهر92 خواهران گروه اول
علیزاده 94/03/22 جمعه بررسی مسائل خانواده های تک والدی 11/30 - 13 کارشناسی مددکاری مهر92 خواهران گروه اول
مدرس زاده 94/03/24 یکشنبه روشهای مددکاری خانواده گروهی 14 - 15/30 کارشناسی مددکاری مهر92 خواهران گروه اول
مدرس زاده 94/03/26 سه شنبه مددکاری اجتماعی کار با خانواده 15/30 - 17 کارشناسی مددکاری مهر92 خواهران گروه اول
علیزاده 94/03/28 پنجشنبه نظریه ها و مسائل اقتصادی خانواده 17 - 18/30 کارشناسی مددکاری مهر92 خواهران گروه اول
سبحانی 94/03/16 شنبه سیاستهای اجتماعی و رفاهی 10 - 11/30 کارشناسی مددکاری مهر92 خواهران گروه دوم
دلشاد 94/03/17 یکشنبه تاریخ تحلیلی صدر اسلام 15/30 - 17 کارشناسی مددکاری مهر92 خواهران گروه دوم
منصوری 94/03/18 دوشنبه انقلاب اسلامی 8/30 - 10 کارشناسی مددکاری مهر92 خواهران گروه دوم
بیاتی 94/03/21 پنجشنبه پژوهش عملی(خانواده) 14 - 15/30 کارشناسی مددکاری مهر92 خواهران گروه دوم
سبحانی 94/03/22 جمعه بررسی مسائل خانواده های تک والدی 11/30 - 13 کارشناسی مددکاری مهر92 خواهران گروه دوم
جعفری 94/03/24 یکشنبه روشهای مددکاری خانواده گروهی 14 - 15/30 کارشناسی مددکاری مهر92 خواهران گروه دوم
رفیعی 94/03/26 سه شنبه مددکاری اجتماعی کار با خانواده 15/30 - 17 کارشناسی مددکاری مهر92 خواهران گروه دوم
علیزاده 94/03/28 پنجشنبه نظریه ها و مسائل اقتصادی خانواده 17 - 18/30 کارشناسی مددکاری مهر92 خواهران گروه دوم
روانسوز 94/03/16 شنبه فنون اصلاح و رفتار 15/30 - 17 کارشناسی مددکاری مهر93 گروه اول
کریمی 94/03/19 سه شنبه مدیریت منابع انسانی 15/30 - 17 کارشناسی مددکاری مهر93 گروه اول
اکبری 94/03/21 پنجشنبه مشاوره ژنتیک  17 - 18/30 کارشناسی مددکاری مهر93 گروه اول
سیدی 94/03/22 جمعه اندیشه اسلامی2 14 - 15/30 کارشناسی مددکاری مهر93 گروه اول
روانسوز 94/03/23 شنبه آسیب شناسی اجتماعی 17 - 18/30 کارشناسی مددکاری مهر93 گروه اول
قهاوندی 94/03/25 دوشنبه جامعه شناسی شهری و روستایی 8/30 - 10 کارشناسی مددکاری مهر93 گروه اول
غفوری 94/03/26 سه شنبه جامعه شناسی فقر و محرومیت 14 - 15/30 کارشناسی مددکاری مهر93 گروه اول
سلمانی پور 94/03/28 پنجشنبه آسیب شناسی روانی 14 - 15/30 کارشناسی مددکاری مهر93 گروه اول
شیخ پور 94/03/16 شنبه مشاوره ژنتیک  15/30 - 17 کارشناسی مددکاری مهر93 گروه دوم
دلشاد 94/03/17 یکشنبه تاریخ تحلیلی صدر اسلام 15/30 - 17 کارشناسی مددکاری مهر93 گروه دوم
لطف پور 94/03/19 سه شنبه مدیریت منابع انسانی 15/30 - 17 کارشناسی مددکاری مهر93 گروه دوم
بیاتی 94/03/21 پنجشنبه فنون اصلاح و رفتار 15/30 - 17 کارشناسی مددکاری مهر93 گروه دوم
منصوری 94/03/22 جمعه اندیشه اسلامی2 14 - 15/30 کارشناسی مددکاری مهر93 گروه دوم
غفوری 94/03/23 شنبه آسیب شناسی اجتماعی 17 - 18/30 کارشناسی مددکاری مهر93 گروه دوم
سبحانی 94/03/25 دوشنبه جامعه شناسی شهری و روستایی 8/30 - 10 کارشناسی مددکاری مهر93 گروه دوم
تاوشی 94/03/26 سه شنبه جامعه شناسی فقر و محرومیت 14 - 15/30 کارشناسی مددکاری مهر93 گروه دوم
فرج پور 94/03/28 پنجشنبه آسیب شناسی روانی 14 - 15/30 کارشناسی مددکاری مهر93 گروه دوم