حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
فناوري اطلاعات - تصاوير واحد فناوري اطلاعات و خدمات آنفورماتيك دانشگاه جامع علمي كاربردي امام خميني

تصاويری از فضای فیزیکی، امکانات، تجهیزات، کیفیت و کمیت خدمات دهی واحد فناوري اطلاعات و خدمات آنفورماتيك دانشگاه جامع علمي كاربردي امام خميني(ره)