حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
درباره دانشگاه - اساسنامه موسسه علمي كاربردي امام خميني