حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
ساختار سازمانی مرکز آموزش علمی کاربردی امام خمینی (ره)