حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
شهداي شاخص كارمند بسيج
شهید محمد رضا قلیوند
شهید علی انصاری
شهید علیرضا نوری